info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Oktober 2018 (update)
Ansje Handmade
KvK 62968041
Grote Woerdlaan 22
2671 CL Naaldwijk
info@ansje.eu
06-22182827

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.
3. Dag: kalenderdag.
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
6. Webwinkel: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt: Ansje Handmade
7. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
8. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel en op elke tussen webwinkel en consument tot stand gekomen overeenkomst.
2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de webwinkel aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
3. Webwinkel bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de webwinkel deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de webwinkel, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de winkelier het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

3. Ontbindingsrecht
1. Het recht van ontbinding geldt voor elke overeenkomst die op afstand is gesloten tussen webwinkel en consument en is niet van toepassing op overeenkomsten gesloten in een verkoopruimte.
2. Consument heeft het recht de overeenkomst op afstand, zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger.
3. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product. Het product mag derhalve nog niet gebruikt, verknipt of gewassen zijn.
4. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de webwinkel te melden. Webwinkel verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
5. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd te worden, conform de door de webwinkel verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
6. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
7. Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.
8. Webwinkel vergoed de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

4. Uitsluiting Ontbindingsrecht
Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:
a. die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de webwinkel geen invloed heeft;
f. voor losse kranten of tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

5. Levering na koop op afstand
1. Als plaats van geldt het adres dat de consument aan de webwinkel kenbaar heeft gemaakt.
2. De webwinkel zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. De webwinkel zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
3. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Webwinkel zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.
4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

6. Gebruiksvoorschriften en Conformiteit
1. De producten dienen alleen gebruikt te worden op een wijze waarvoor zij geschikt zijn. Webwinkel is niet aansprakelijk voor schade of slijtage door enige andere wijze van gebruik.
2. Stoffen dienen gewassen te worden volgens de wasvoorschriften zoals deze zijn meegeleverd met de stof, zijn medegedeeld of zoals vermeld op de website.
3. Producten zijn aan slijtage onderhevig en door gebruik en wassen kan het product aan enige wijziging en slijtage onderhevig zijn.
4. Indien het product gebreken vertoont, die geen slijtage zijn en consument deze gebreken niet had hoeven verwachten binnen de termijn waarin ze zijn opgetreden, heeft de consument recht op reparatie of vervanging van het product.
5. Indien het product binnen zes maanden na de koop deze ongebruikelijke gebreken vertoond, wordt vermoed dat de gebreken het gevolg zijn van een fabricagefout, tenzij de webwinkel kan aantonen dat hier geen sprake van is. Indien het product na deze zes maanden gebreken vertoont, dient consument aannemelijk te maken dat deze niet door diens eigen toedoen zijn ontstaan.
6. Consument dient een gebrek zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen twee maanden na ontdekking daarvan, schriftelijk aan webwinkel mede te delen.

7. Klachten en Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de webwinkel.
3. Bij webwinkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de webwinkel hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
4. Indien consument niet tevreden is met de wijze waarom webwinkel de klacht heeft behandeld, heeft consument het recht een klacht in te dienen via ODR (https://webgate.ec.europa.eu/odr).Laatst bekeken producten

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.